b
b

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden SPARKLE @yourparty (versie 5 april 2020)

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van SPARKLE @yourparty alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever, met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door SPARKLE @yourparty uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

1.4 SPARKLE @yourparty en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 De overeenkomst van opdracht tussen SPARKLE @yourparty en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van SPARKLE @yourparty van een door opdrachtgever ondertekende offerte.

2.4 Indien SPARKLE @yourparty op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door SPARKLE @yourparty gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 SPARKLE @yourparty is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door SPARKLE @yourparty van de door opdrachtgever ondertekende offerte.

3.2 SPARKLE @yourparty is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een overeenkomst hulp van derden in te schakelen.

3.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SPARKLE @yourparty de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3 SPARKLE @yourparty behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. SPARKLE @yourparty is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4 Bovendien mag SPARKLE @yourparty het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SPARKLE @yourparty, dat in redelijkheid niet van SPARKLE @yourparty mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. SPARKLE @yourparty zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. SPARKLE @yourparty zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Bij te late betalingen heeft SPARKLE @yourparty het recht om daar extra kosten aan te verbinden mits geldige redenen. Indien opdrachtgever niet binnen de in 5.1 gestelde termijn heeft betaald, is hij direct in verzuim en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is de opdrachtgever alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso-)kosten van opdrachtnemer.

5.3 Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het uurtarief in rekening

5.4 Bij feestjes/evenementen die op feestdagen plaatsvinden rekenen wij een extra toeslag van €50,-.

 

Artikel 6 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 SPARKLE @yourparty heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

6.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is SPARKLE @yourparty gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SPARKLE @yourparty op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SPARKLE @yourparty de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Opzegging 24 uur voor de opdracht, brengen wij 100% van het verschuldigde bedrag in rekening. Opzegging binnen 14 dagen voor de datum van de opdracht, brengen wij 30 % van het verschuldigde bedrag in rekening. Opzegging vanaf 15 dagen voor de datum van de opdracht, brengen wij 15% van het verschuldigde bedrag in rekening.

 

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 SPARKLE @yourparty zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan SPARKLE @yourparty onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SPRAKLE @yourparty voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van SPARKLE @yourparty die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is SPARKLE @yourparty slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag van de betreffende opdracht.

7.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van SPARKLE @yourparty in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan SPARKLE @yourparty toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.3 SPARKLE @yourparty is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door SPARKLE @yourparty gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.4 SPARKLE @yourparty is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, SPARKLE @yourparty of derden.

Artikel 8 – OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die SPARKLE @yourparty niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

8.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door SPARKLE @yourparty op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan SPARKLE @yourparty bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

Artikel 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van SPARKLE @yourparty, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank woonplaats SPARKLE @yourparty of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

SPARKLE @yourparty

BTW-nummer: NL861004140B01

Kvk-nummer: 77424840

Algemenen voorwaarden verrassingsbox (versie 4 mei 2020)

Artikel 1 – ALGEMEEN  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verrassingsboxen van SPARKLE @yourparty.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.  

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door SPARKLE @yourparty uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats. 

1.4 SPARKLE @yourparty en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

 

Artikel 2 – LEVERING

2.1 SPARKLE @yourparty maakt bij de levering van de verrassing box gebruik van derden.

2.2 SPARKLE @yourparty is niet verantwoordelijk voor vertraging door derden.

2.3 SPARKLE @yourparty garandeert voor 16.00 besteld vandaag verzonden.

2.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2.5 SPARKLE @yourparty levert in Nederland en België. 

2.6 Gratis verzending in Nederland. 

 

Artikel 3 – HERROEPINGSRECHT

3.1 Geen mogelijkheid tot herroepingsrecht wanneer het product gepersonaliseerd is.

3.2 Geen mogelijkheid tot herroepingsrecht wanneer het product een houdbaarheidsdatum heeft.

3.3 Annulering van bestelling kan tot 24 uur voor verzending

 

Artikel 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Betaling van het product dient via een betaalverzoek betaald te worden tenminste 24 uur voor verzending.

4.2 SPARKLE @yourparty verstuurt het product vanaf ontvangst van betaling.

 

Artikel 5 – DE PRIJS

5.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

SPARKLE @yourparty

BTW-nummer: NL861004140B01

Kvk-nummer: 77424840

 

 

 

 

ABOUT

SPARKLE @yourparty is opgericht door drie enthousiaste meiden. Het geven van een feestje vindt iedereen leuk, maar een perfect gedecoreerd feestje maakt het extra speciaal!  SPARKLE @yourparty helpt u uw feestje, borrel of evenement stylen! 

CONTACT

Benieuwd wat de mogelijkheden voor uw feest, borrel of evenement zijn? Of interesse in een van onze producten?

Neem contact op via info@sparkleyourparty.nl of vul het contact formulier in.

FOLLOW

Volg SPARKLE @yourparty op Instagram en Facebook. Zo blijf je op de hoogte van alle leuke mogelijkheden. 

KVK: 77424840 | 

b
b

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden SPARKLE @yourparty

(versie 5 april 2020)

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van SPARKLE @yourparty alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever, met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door SPARKLE @yourparty uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

1.4 SPARKLE @yourparty en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 De overeenkomst van opdracht tussen SPARKLE @yourparty en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van SPARKLE @yourparty van een door opdrachtgever ondertekende offerte.

2.4 Indien SPARKLE @yourparty op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door SPARKLE @yourparty gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 SPARKLE @yourparty is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door SPARKLE @yourparty van de door opdrachtgever ondertekende offerte.

3.2 SPARKLE @yourparty is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een overeenkomst hulp van derden in te schakelen.

3.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SPARKLE @yourparty de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3 SPARKLE @yourparty behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. SPARKLE @yourparty is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4 Bovendien mag SPARKLE @yourparty het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SPARKLE @yourparty, dat in redelijkheid niet van SPARKLE @yourparty mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. SPARKLE @yourparty zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. SPARKLE @yourparty zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Bij te late betalingen heeft SPARKLE @yourparty het recht om daar extra kosten aan te verbinden mits geldige redenen. Indien opdrachtgever niet binnen de in 5.1 gestelde termijn heeft betaald, is hij direct in verzuim en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is de opdrachtgever alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso-)kosten van opdrachtnemer.

5.3 Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het uurtarief in rekening

5.4 Bij feestjes/evenementen die op feestdagen plaatsvinden rekenen wij een extra toeslag van €50,-.

 

Artikel 6 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 SPARKLE @yourparty heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

6.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is SPARKLE @yourparty gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SPARKLE @yourparty op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SPARKLE @yourparty de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Opzegging 24 uur voor de opdracht, brengen wij 100% van het verschuldigde bedrag in rekening. Opzegging binnen 14 dagen voor de datum van de opdracht, brengen wij 30 % van het verschuldigde bedrag in rekening. Opzegging vanaf 15 dagen voor de datum van de opdracht, brengen wij 15% van het verschuldigde bedrag in rekening.

 

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 SPARKLE @yourparty zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan SPARKLE @yourparty onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SPRAKLE @yourparty voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van SPARKLE @yourparty die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is SPARKLE @yourparty slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag van de betreffende opdracht.

7.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van SPARKLE @yourparty in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan SPARKLE @yourparty toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.3 SPARKLE @yourparty is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door SPARKLE @yourparty gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.4 SPARKLE @yourparty is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, SPARKLE @yourparty of derden.

Artikel 8 – OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die SPARKLE @yourparty niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

8.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door SPARKLE @yourparty op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan SPARKLE @yourparty bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

Artikel 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van SPARKLE @yourparty, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank woonplaats SPARKLE @yourparty of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

SPARKLE @yourparty

BTW-nummer: NL861004140B01

Kvk-nummer: 77424840 

Algemenen voorwaarden verrassingsbox

(versie 17 april 2020)

Artikel 1 – ALGEMEEN  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verrassingsboxen van SPARKLE @yourparty.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.  

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door SPARKLE @yourparty uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats. 

1.4 SPARKLE @yourparty en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

 

Artikel 2 – LEVERING

2.1 SPARKLE @yourparty maakt bij de levering van de verrassing box gebruik van derden.

2.2 SPARKLE @yourparty is niet verantwoordelijk voor vertraging door derden.

2.3 SPARKLE @yourparty garandeert voor 16.00 besteld vandaag verzonden.

2.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2.5 SPARKLE @yourparty levert alleen in Nederland.

 

Artikel 3 – HERROEPINGSRECHT

3.1 Geen mogelijkheid tot herroepingsrecht wanneer het product gepersonaliseerd is.

3.2 Geen mogelijkheid tot herroepingsrecht wanneer het product een houdbaarheidsdatum heeft.

3.3 Annulering van bestelling kan tot 24 uur voor verzending

 

Artikel 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Betaling van het product dient via een betaalverzoek betaald te worden tenminste 24 uur voor verzending.

4.2 SPARKLE @yourparty verstuurt het product vanaf ontvangst van betaling.

 

Artikel 5 – DE PRIJS

5.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

SPARKLE @yourparty

BTW-nummer: NL861004140B01

Kvk-nummer: 77424840

ABOUT

SPARKLE @yourparty is opgericht door drie enthousiaste meiden. Het geven van een feestje vind iedereen leuk, maar een perfect gedecoreerd feestje maakt het extra speciaal!  SPARKLE @yourparty helpt u uw feestje, borrel of evenement stylen! 

CONTACT

Benieuwd wat de mogelijkheden voor uw feest, borrel of evenement zijn? Of interesse in een van onze producten?

Neem contact op via info@sparkleyourparty.nl of vul het contact formulier in.

FOLLOW

Volg SPARKLE @yourparty op Instagram en Facebook, en blijf op de hoogte van alle leuke mogelijkheden. 

KVK: 77424840 | Algemene voorwaarden